منوی دسته بندی
تست روانشناسی

انواع تست های روانشناسی

تست روانشناسی، روشی است که برای سنجش مجموعه ای از خصوصیات مانند شخصیت، هوش، استعداد و… به کار می رود. روانشناس یا مشاور با توجه نتایج گرفته شده از آزمون روانشناسی، سعی در بررسی حالت ها و رفتارهای فردی و اجتماعی شخص دارد.