منوی دسته بندی
وسواس

تست وسواس : تست آنلاین وسواس

وسواس یعنی وجود اجبار در فکر برای تکرار و انجام یک عمل. وقتی این اصرار و اجبار در فرد شدت می‌گیرد، یک رفتار خاص بارها و بارها تکرار می‌شود و متاسفانه عملکرد روزمره فرد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.