منوی دسته بندی
اختلال دو قطبی

اختلال دوقطبی (نشانه های اختلال دو قطبی)

اختلالات خلقی اولین بار با عنوان affect disorder معرفی شد و سپس عنوان اختلالات خلقی برای افرادی که در تجربه درونی عاطفه و خلق خود دچار مشکل هستند به کار برده می‌شود.